fie.nipa,

Nyamfowa 11:23

Erokamano ng'ato nyien kawuono.

<< Kane | Machielo >>