fie.nipa,

Jacob Zuma

Jacob Zuma en ng'a?

Jacob Zuma en dhano. En en dhano. Piny mare en [South Africa].

Ngima mare.

Chieng' nyuol mare en jumapil. Dwe mar angwen 12, 1942. [hometown] mare en Nkandla. Jacob Zuma ne onyombo Nkosazana Dlamini-Zuma.

Tich mare.

Jacob Zuma ne otich. Jacob Zuma ne otelo [people].

Wikidata.

<< Kane | Machielo >>