fie.nipa,

Maurizio Farina

Maurizio Farina en ng'a?

Maurizio Farina en dhano. En en dhano.

Ngima mare.

Chieng' nyuol mare en tich ang'wen. Dwe mar aboro 30, 1804. Piny mare en [Italy]. Maurizio Farina ne otho Wuok Tich. Dwe mar ariyo 08, 1886.

Tich mare.

Maurizio Farina ne otelo [people].

Wikidata.

<< Kane | Machielo >>